Statistika

Kao i svaku drugu medicinsku ustanovu, rad naše klinike kontrolišu odgovarajuće institucije. Otvaranje bolnice nakon prolaska potrebnih provera o posedovanju odgovarajućih prostorija, profesionalno obučenog osoblja, potrebne opreme, organizacije medicinske pomoći, odobreno je od strane Ministarstva zdravlja Republike Srbije (br. rešenja: 511-01-00016/2007-02).

Rad bolnice kontrolišu:

 • sanitarna inspekcija,
 • inspekcija Ministarstva zdravlja,
 • inspekcija rada,
 • inspekcija za lekove i medicinska sredstva,
 • Uprava za bezbednost i zdravlje na radu

Statistički podaci redovno se daju Zavodu za javno zdravlje.

Bolnica sarađuje sa:

 • Centrom za urgentnu medicinu,
 • Službom sanitetskog prevoza,
 • laboratorijama,
 • klinikama,
 • servisnim službama za medicinske aparate,
 • agencijom za obezbeđenje,
 • prevodiocima,
 • turističkim agencijama,
 • hotelima

Pacijentima se pružaju sledeće usluge:

 • konsultacije s lekarima,
 • dijagnostika,
 • lečenje bolesti zavisnosti,
 • psihijatrija,
 • rehabilitacija i psihološka podrška

U periodu od 2007. do 2010. godine 874 ljudi obratilo se za pomoć našoj klinici.

Nozološka struktura izgleda ovako:

Struktura pacijenata prema polu:

 • muškarci: 678 (78%)
 • žene: 196 (22%)
statistika

Struktura pacijenata prema uzrastu

18-24 godine: 236 (40%)
24-35 godina: 348 (27%)
 35-45 godina: 184 (21%)
45-65 godina: 106 (12%)

Pacijenti su bili iz sledećih zemalja:

Srbija Hrvatska Slovenija Crna Gora BiH Makedonija Austrija druge zemlje
   506   94  77   54  50    34 32 27

Pacijentima su predlagani različiti medicinski programi:

 • pun tretman,
 • detoksikacija,
 • psihokorekcija,
 • detoksikacija s farmakološkom blokadom naltreksona ili disulfirama,
 • psihološka podrška tokom 3-6-9-12 meseci,
 • rehabilitacioni programi tokom 3-6-9-12 meseci
pun tretman 234
psihokorekcija 56
detoksikacija 58
detoksikacija + naltrekson 112
detoksikacija + kontrole 36

REZULTATI LEČENJA

Katamnestičko praćenje (dobijanje informacija o stanju pacijenta tokom dugog vremenskog perioda) je obavezan deo programa punog tretmana lečenja. Pacijentu se tokom godine zakazuju redovne kontrole, plus mogućnost da se uvek javi u slučaju potrebe ili u slučaju da se promeni stanje pacijenta.

Svaka kontrola podrazumeva

 • testiranje na nekoliko vrsta narkotika,
 • razgovor sa pacijentom i njegovom porodicom,
 • procenu psihofizičkog stanja pacijenta,
 • korekciju terapije, mere protiv recidiva

Posle kontrole informacija o stanju pacijenta (anketa + preporuke lekara) odlažu se u istoriju bolesti, podaci se unose u statističku bazu. U slučaju da pacijent ne može da dodje na kliniku na kontrolu, informaciju o stanju pacijenta dobijamo putem elektronske pošte ili putem telefonskog razgovora sa pacijentom i njegovim bliskim rođacima. Po isteku kalendarske godine radi se analiza podataka.

vreme učestvovanja u programu broj pacijenata procenat
3 meseca 39 16
6 meseci 32 14
9 meseci 56 24
12 meseci 107 46
 ukupno 234 100
vreme ucestvovanja u programu

Kriterijum uspešnog završetka lečenja je učestvovanje pacijenta u programu lečenja koje traje 12 meseci i uključuje redovne kontrole, testiranja, mere usmerene protiv recidiva.Program je uspešno završilo 86% pacijenata.

REZULTATI LEČENJA ZAVISNOSTI OD ALKOHOLA

vreme učestvovanja u programu broj pacijenata procenat
3 meseca 25 10
6 meseci 28 11
9 meseci 59 24
12 meseci 134 55
 ukupno 246 100
Vreme ucestvovanja u programu alkoholizma

Po završetku dvanaestomesečnog katamnestičkog perioda praćenja, procenat pacijenata koji su se uzdržavali od alkohola je iznosio 92%.

About authors

DrVorobjev TeamOur expert team, with many years of experience, has achieved top results in the treatment of addiction in recent years.